Digerud grendestue

Velkommen til Digerud grendestue


Ønsker du å leie lokaler?


Grendestua har to selskapslokaler;


- Hovedhuset med plass til maks 65-70 personer.

Her er det 2 toaletter, stor og liten sal, garderobe og et meget godt utstyrt kjøkken.


- "Stallen" (det røde uthuset vest for hovedhuset).

Dette er et enklere lokale i forhold til fasiliteter og utstyr, men er veldig koselig. Hvis du dekker på med bord og benker à la "Oktoberfest", så er det plass til 48. Ellers er det ypperlig for mindre selskaper, men passer godt både til bryllup og konfirmasjon hvis du ønsker en litt mer rustikk atmosfære med bjelker i taket og gamle ting.


Kontakt oss ved å sende en e-post til: booking@digerudutleielokale.com 

Husk å oppgi navn, adresse og mobiltelefon.


Alternativt kan du ringe mellom kl 16-21 til

vårt hovednummer: 3-DIGERUD (33 44 37 83).


Minnestund

I forbindelse med minnestunder, vil vi gjøre alt vi kan for å være fleksible. Mange begravelser/ bisettelser foregår på formiddagen. Da vil det være mulig å leie grendestua, selv om lokalene kanskje er opptatt om kvelden. Ring oss, så ser vi hva vi får til.

Kontaktopplysninger


Adresse:

Digerud grendestue

Fagerstrandveien 222

1455 Nordre Frogn


Andre henvendelser:

Mobil: 3-DIGERUD (33 44 37 83)

E-post: post@digerudutleielokale.com

Facebook:

http://www.facebook.com/digerudgrendestueDigerud grendestues venner


Som medlem av Digerud grendestues venner vil du få tilsendt informasjon om alle åpne

arrangementer som skjer på Digerud grendestue. Medlemskap koster symbolske kr 100,- per år og dekker én mailadresse. Inntektene fra venne-foreningen går til øremerkede tiltak som skal øke trivselen for alle som bruker grendestua.


Hvis du ønsker å støtte grendestua og samtidig få informasjon om alt som skjer, kan du betale kr 100 til konto: 1503.36.22195. Husk å oppgi navn og e-postadresse. Det er fint om du i tillegg sender en e-post til:

venner@digerudutleielokale.com

ArrangementerHøst og julemarked

De siste årene har vi arrangert høstmarked i august og julemarked i november/desember, gjerne både lørdag og søndag kl. 12-16. Julemarkedet 2023 som også inkluderte pubkveld, er et godt eksempel på at vi stadig klarer å fornye oss. 


I 2024 har foreningen planer om å gjennomføre "Det store løftet" med rehabilitering av alle fasader. Det innebærer etterisolering, utskifting av alle vinduer og dører tilbake til opprinnelig sveitserstil og ny utvendig panel. Det blir derfor IKKE MARKED i år.Konserter

Et par ganger i året får vi besøk av artister som byr på hyggelig underholdning til en langt rimeligere penge enn de fleste andre konsert-scener. Da lønner det seg å være registrert i venneregisteret, for de får nemlig først invitasjon. Ofte kombinerer vi konsert med skikkelig hjemme-laget middag med flere retter, og alt dette til en meget hyggelig pris. Vi har skjenkebevilling for øl og vin, i tillegg til alkoholfrie alternativer selvfølgelig.


Arrangementene blir stort sett alltid annonsert via lokale Facebook-sider.Middager, åpne kaféer og annet

Avhengig av tiltak/initiativ fra våre frivillige, så byr vi på åpne kafésøndager, påskearrangementer, middager og mye annet hyggelig gjennom året.


Vi ønsker spesielt å kunne tilby arrangementer for barn og unge, men her trenger vi innspill og hjelp fra foreldre. Ta gjerne kontakt med oss, så kanskje vi kan finne på noe sammen?

Om oss


Mail til foreningen og styrets medlemmer

Mail: post@digerudutleielokale.com


Styret per januar 2022

Formann: Tone Mikkelrud

Nestleder: Line Digerud Waagsaas

Sekretær: Nanna Garder

Kasserer: Morten Waibel Ernø

Styremedlem: Unni Bente Johansen

Styremedlem: Tonje-Marie Røste

Styremedlem og festkomitèsjef: Paul Henshaw


Revisor: Audun Digerud

Booking

booking@digerudutleielokale.comDigerud grendestues venner

Kontaktperson: Morten Waibel Ernø

Mail: venner@digerudutleielokale.comWebansvarlig:

Facebook: Tonje-Marie Røste

Hjemmesiden: Morten Waibel Ernø

Vedtekter for Digerud grendestue

Godkjent på årsmøtet 15.03.2021


§ 1 Foreningens navn og sete

Foreningens navn er Digerud grendestue. Foreningens lokaler er Digerud grendestue i Frogn kommune. Foreningens organisasjonsnummer i frivillighets-registeret er 912093484.§ 2 Formål

Foreningens formål er å:


 • Bevare Digerud grendestue til det beste for innbyggerne i lokalmiljoet
 • Bidra til et bærekraftig og samlende lokalmiljø i Nordre Frogn
 • Legge til rette for et åpent hus til alle som har behov for et samlingspunkt til ulike aktiviteter
 • Drifte eiendommen gnr 58 bnr 21 på en forsvarlig måte


Digerud grendestue er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner.§ 3 Medlemskap

Alle som har eller føler en tilhørighet til Digerud grendestue kan stille til valg i foreningens styre samt delta på årsmøter og ulike aktiviteter. Alle som samtykker til å stå oppført på postlisten til Digerud grendestues venner, defineres som medlemmer, uavhengig av om de er betalende eller ikke betalende medlemmer. Medlemmer som er myndige er stemmeberettiget på årsmøtet. Årsmøtet fastsetter den frivillige medlemskontingenten.§ 4 Årsmøte

Foreningen avholder ordinært årsmøte årlig innen 1. april. Årsmøtet skal behandle saker etter foreningens vedtekter samt innkomne saker fra medlemmer. Forslag må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet skal avholdes, hvis ikke styret bestemmer en frist nærmere årsmøtet.

 

Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Valg av møteleder, referent og representant(er) til å godkjenne og undertegne referatet
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap for foregående år
 4. Budsjett og fastsettelse av kontingent
 5. Planer for kommende år
 6. Innkomne saker
 7. Valg av styremedlemmer og styrets leder
 8. Valg av revisor


§ 4.1 Innkallinger og stemmeregler

Styret kaller inn til årsmøte med minst fire ukers varsel. Hvert medlem som er myndig har én stemme på årsmøtet. Beslutninger om vedtektsendringer og oppløsning av foreningen krever 2/3-dels flertall. Andre beslutninger fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses det forslag som vedtatt som har fått møtelederens stemme.


§ 4.2 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 10 % av medlemmene skriftlig krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes ut minst 2 uker for møtet avholdes sammen med dagsorden og eventuelle sakspapirer.§ 5 Styret

Styret skal minimum bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. Det kan velges inn flere styremedlemmer/varamedlemmer for å ivareta andre oppgaver, slik som festkomitéen og vennegruppen. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Det føres protokoll over alle saker som behandles i styret. Styrets medlemmer velges for 2 år, mens leder, varamedlemmer og revisor er på valg hvert år. Alle styremedlemmer må være myndige. Fratredelse fra styreverv skjer skriftlig. Det bør unngås at personer i styret har flere verv samtidig. Gjenvalg er tillatt. Før hvert årsmøte er styret selv ansvarlig for at personer til neste års styre blir forespurt og er villige til å påta seg de ulike styrevervene.


§ 5.1 Styrets arbeidsoppgaver

Foreningens daglige virksomhet ledes av styret. Styret har ansvar for å drifte eiendommen på en forsvarlig måte. Styremøter avholdes ved behov og minst 2 ganger i året. Vertskap/vaktmester på huset kan inviteres til å være med på styremøtene eller deler av disse møtene. Styrets leder kaller inn til styremøter med minst tre dagers varsel sammen med saksliste.§ 6 Foreningens signatur

Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Det kan meddeles prokura.§ 7 Utmelding av foreningen

Medlemskap kan sies opp skriftlig, og får virkning senest én måned etter at oppsigelse er avsendt til foreningens styre. Frivillig kontingent refunderes ikke ved utmelding.§8 Eksklusjon

Medlem som motarbeider foreningens virksomhet eller formål, kan ekskluderes fra foreningen etter beslutning i foreningens styre. Beslutning om eksklusjon kan innklages til foreningens årsmøte. Klage må sendes foreningens styre skriftlig innen fire uker etter at medlemmet har mottatt underretning om beslutningen. Klage har oppsettende virkning. Beslutning om eksklusjon får virkning ved utløpet av klagefrist, hvis klage ikke fremmes. Beslutning om eksklusjon fattet av årsmøtet trer i kraft straks.§9 Vedtektsendring

Endringer i foreningens vedtekter vedtas av årsmøtet. Vedtak om endringer krever 2/3-dels flertall av de møtende medlemmene. Vedtektsendringer trer i kraft etter årsmøtets avslutning.§10 Foreningens oppløsning

Vedtak om foreningens oppløsning krever 2/3-dels skriftlig flertall av alle registrerte medlemmer og må vedtas på 2 påfølgende år sine årsmøter/ekstra-ordinære årsmøter. Avvikling av foreningen skjer kun hvis intet annet er mulig og det må gis seks ukers forhåndsvarsling til medlemmene før første årsmøte. Det opprettes da en egen komité av minimum tre medlemmer som velges av årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Disse skal, frem til neste års årsmøte, forsøke å finne løsninger for fortsatt drift. Ved oppløsning av foreningen skal verdiene foreningen besitter, deriblant eiendommen gnr 58 bnr 21 i Frogn kommune, komme lokalmiljøet til gode. Komitéen og foreningen står dermed fritt til å foreta et salg av eiendommen og tildele midlene til et eller flere gode formål til innbyggerne i Nordre Frogn.