Digerud grendestue

Velkommen til Digerud grendestue

Ønsker du å leie lokaler?

 

Kontakt oss ved å sende en e-post til: booking@digerudutleielokale.com

Husk å oppgi navn, adresse og mobiltelefon.

 

Alternativt kan du ringe vår vaktmester:

John Arne Bjørke, mobil 908 83 328

mellom kl 16-21 eller

kasserer Morten Waibel Ernø, mobil 971 17 179.

 

Utleiekalender

Sjekk utleiekalenderen for å se om dagen du ønsker er ledig! Dager markert med rosa er booket, men kontakt oss uansett, så ser vi hva vi kan få til!

 

Minnestund

I forbindelse med minnestunder, vil vi gjøre alt vi kan for å være fleksible. Mange begravelser/ bisettelser foregår på formiddagen. Da vil det være mulig å leie grendestua, selv om det kan se ut som om lokalene er opptatt. Ring oss, så ser vi hva vi får til.

 

Vi har som oftest mulighet til å hjelpe til med både bestilling av mat, pådekking, servering og opprydding slik at du slipper å tenke på dette.

Kontaktopplysninger

 

Adresse:

Digerud grendestue

Fagerstrandveien 222

1455 Nordre Frogn

 

Andre henvendelser:

Mobil: 48 14 42 73

E-post: post@digerudutleielokale.com

Facebook:

http://www.facebook.com/digerudgrendestue

 

Digerud grendestues venner

 

Som medlem av Digerud grendestues venner vil du få tilsendt informasjon om alle åpne

arrangementer som skjer på Digerud grendestue. Medlemskap koster symbolske kr 100,- per år og dekker én mailadresse. Inntektene fra venne-foreningen går til øremerkede tiltak som skal øke trivselen for alle som bruker grendestua.

 

Les mere om Digerud grendestues venner og hvordan du blir medlem HER! Og her er en link til den siste informasjonsavisen fra venneforeningen: DGV Infoavis 02-2018

Julemarked/julegrantenning

Lørdag 1.12 kl. 12–17. Søndag 2.12 kl. 14–19.

15 ulike utstillere i storstua og det nye uthuset vil sørge for koselig julestemning og by på noe for enhver smak. På lørdagen får du kjøpt lune julesmørbrød til en sympatisk pris i kaféen. Her får du ellers kjøpt kaker og nystekte vafler, kaffe, te og annet drikke.

 

Søndag 2.12. kl. 14-16 blir det juleverksted for barna (gratis). Her kan ungene få lage små julegaver, kort og julepynt, mens mor og far ser seg om på markedet.Kl. 17–19 blir det julegrantenning med servering av julegrøt og gløgg, sang og jule-eventyret «Bygda som glømte at det var jul»! Og selvfølgelig blir det utdeling av julegodteposer til alle barna! Markedet vil være åpent frem til kl. 19.

 

For å være sikker på at alle barna får hver sin pose, må man melde seg på til denne delen av arrangementet. Det koster kr 50,- per voksen som ønsker julegrøt/gløgg og det samme for barn inkludert julegodteposen. Påmelding til Morten Waibel Ernø fortrinnsvis ved bruk av VIPPS til mobilnr. 971 17 179 eller e-post: m-wa-ern@online.no. Husk å skrive navn på alle som er påmeldt. Påmelding innen onsdag 28.11.2018.

Om oss

 

Mail til foreningen og styrets medlemmer

Mail: post@digerudutleielokale.com

 

Styret per februar 2018

Formann: Ann Kristin Gullie

Nestleder: Seppo Dyrseth

Sekretær: Tonje-Marie Røste

Kasserer: Morten Waibel Ernø

Styremedlem og byggeleder: Tom Degerud

Styremedlem: Jan Mikkelrud

Styremedlem og festkomitèsjef: Line Degerud Waagsaas

 

Revisor: Thor R. Ottersen

Festkomitèen per februar 2018

Line Digerud Waagsaas

Marie Degerud Jeppessen

Unni Bente Johansen

Mari Gran

Stine Nebbenes-Johannessen

Linda Olne

 

Digerud Grendestues Venner

Kontaktperson: Morten Waibel Ernø

Mail: venner@digerudutleielokale.com

 

Webansvarlig:

Facebook: Marie Degerud Jeppesen

Hjemmesiden: Kjell Kristiansen og Morten Waibel Ernø

Vedtekter for Digerud grendestue

Godkjent på årsmøtet 01.03.2016

 

§ 1 Foreningens navn og sete

Foreningens navn er Digerud grendestue. Foreningens lokaler er Digerud grendestue i Frogn kommune. Foreningens organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret er 912093484.

 

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er å:

 

  • Bevare Digerud grendestue til det beste for innbyggerne i lokalmiljoet
  • Bidra til et bærekraftig og samlende lokalmiljø i Nordre Frogn
  • Legge til rette for et åpent hus til alle som har behov for et samlingspunkt til ulike aktiviteter
  • Drifte eiendommen gnr 58 bnr 21 på en forsvarlig måte

 

Digerud grendestue er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner.

 

 

§ 3 Medlemskap

Alle som har eller føler en tilhørighet til Digerud grendestue kan stille til valg i foreningens styre samt delta på årsmøter og ulike aktiviteter. Medlemmer av venneforeningen og personer med tilhørighet til Digerud grendestue er stemmeberettiget på årsmøtet. Medlem i venneforeningen blir man ved å betale kontingenten. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

 

 

§ 4 Årsmøte

Foreningen avholder ordinært årsmøte årlig innen 1. april. Årsmøtet skal behandle saker etter foreningens vedtekter samt innkomne saker fra medlemmer. Forslag må være styret i hende senest tre uker for årsmøtet skal avholdes.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 

1. Valg av møteleder, referent og representant(er) til å godkjenne og undertegne referatet

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap for foregående år

4. Budsjett og fastsettelse av kontingent

5. Planer for kommende år

6. Innkomne saker

7. Valg av styremedlemmer og styrets leder

8. Valg av revisor

 

§ 4.1 Innkallinger og stemmeregler

Styret kaller inn til årsmøte med minst fire ukers varsel. Hver deltager har en stemme på årsmøtet. Beslutninger om vedtektsendringer og oppløsning av foreningen krever 2/3-dels flertall. Andre beslutninger fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses det forslag som vedtatt som har fått møtelederens stemme.

 

§ 4.2 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 10 % av medlemmene skriftlig krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes ut minst 2 uker for møtet avholdes sammen med dagsorden og eventuelle sakspapirer.

 

 

§ 5 Styret

Styret skal minimum bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem med ansvar for festkomiteen. Det kan velges inn flere styremedlemmer/varamedlemmer for å ivareta andre styreoppgaver. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Det føres protokoll over alle saker som behandles i styret. Styrets medlemmer velges for 2 år, mens leder, varamedlemmer og revisor er på valg hvert år. Alle styremedlemmer må være myndige. Fratredelse fra styreverv skjer skriftlig. Det bør unngås at personer i styret har flere verv samtidig. Gjenvalg er tillatt. Før hvert årsmøte er styret selv ansvarlig for at personer til neste års styre blir forespurt og er villige til å påta seg de ulike styrevervene.

 

§ 5.1 Styrets arbeidsoppgaver

Foreningens daglige virksomhet ledes av styret. Styret har ansvar for å drifte eiendommen på en forsvarlig måte. Styremøter avholdes ved behov og minst 2 ganger i året. Vertskap/vaktmester på huset kan inviteres til å være med på styremøtene eller deler av disse møtene. Styrets leder kaller inn til styremøter med minst tre dagers varsel sammen med saksliste.

 

 

§ 6 Foreningens signatur

Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Det kan meddeles prokura.

 

 

§ 7 Utmelding av foreningen

Medlemskap kan sies opp skriftlig, og får virkning en måned etter at oppsigelse er avsendt til foreningens styre. Kontingent refunderes ikke ved utmelding.

 

 

§8 Eksklusjon

Medlem som motarbeider foreningens virksomhet eller formål, kan ekskluderes fra foreningen etter beslutning i foreningens styre. Beslutning om eksklusjon kan innklages til foreningens årsmøte. Klage må sendes foreningens styre skriftlig innen fire uker etter at medlemmet har mottatt underretning om beslutningen. Klage har oppsettende virkning. Beslutning om eksklusjon får virkning ved utløpet av klagefrist, hvis klage ikke fremmes. Beslutning om eksklusjon fattet av årsmøtet trer i kraft straks.

 

 

§9 Vedtektsendring

Endringer i foreningens vedtekter vedtas av årsmøtet. Vedtak om endringer krever 2/3-dels flertall av de møtende medlemmene. Vedtektsendringer trer i kraft etter årsmøtets avslutning.

 

 

§10 Foreningens oppløsning

Vedtak om foreningens oppløsning treffes av årsmøte/ekstraordinært årsmøte og krever 2/3-dels flertall av de møtende medlemmene. Avvikling av foreningen skjer kun hvis intet annet er mulig og det må gis seks ukers forhandsvarsling til medlemmene. Det opprettes da en egen avviklingskomite av minimum tre medlemmer som velges av årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Ved oppløsning av foreningen skal verdiene foreningen besitter, deriblant eiendommen gnr 58 bnr 21 i Frogn kommune, komme lokalmiljøet til gode. Avviklingskomiteen og foreningen står dermed fritt til å foreta et salg av eiendommen og tildele midlene til et eller flere gode formål til innbyggerne i Nordre Frogn.